Gezondheidsinformatie delen


Meer informatie vindt je hieronder, op www.patientconsent.be of via deze folder


Wat is de geïnformeerde toestemming voor het delen van gezondheidsgegevens?

Via de geïnformeerde toestemming stem je in met het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens. Een betere communicatie tussen de personen die je behandelen, komt je gezondheid ten goede.

Wat is de geïnformeerde toestemming voor het delen van gegevens?

Het is het akkoord dat je als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van je gezondheidsgegevens tussen de personen die je behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van je privéleven nageleefd. Het zijn jouw gegevens en ze worden beschermd. Je kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet.

Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.

Waarom je toestemming geven?

Tijdens je leven ga je op raadpleging bij diverse zorgverleners. Door je toestemming te verlenen aanvaard je dat de personen die je behandelen informatie over je gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen je beter behandelen als ze samenwerken en als ze je voorgeschiedenis op gezondheidsvlak kennen. Ze kunnen je dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden.

Een concreet voorbeeld:

Tijdens je vakantie ergens in België word je opgenomen op de spoeddienst. Dankzij de door jou verleende toestemming beschikken de personen die je verzorgen over alle nodige informatie om bij de zorgverstrekking rekening te houden met je gezondheidstoestand.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor je behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • uitslagen van een bloedonderzoek
 • röntgenfoto’s
 • vaccinatie- en medicatieschema’s
 • geneesmiddelen die je werden voorgeschreven en afgeleverd
 • informatie die aan je huisarts werd meegedeeld na een ziekenhuisopname

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.
Indien je wenst dat bepaalde informatie niet gedeeld wordt, vraag dan rechtstreeks aan de zorgverlener om deze informatie niet te delen.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

De zorgverleners met wie je een zorgrelatie of ‘therapeutische relatie’ hebt, met andere woorden de zorgverleners die je behandelen in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om een huisarts of specialist, een apotheker, een kinesitherapeut, verplegend personeel, een vroedvrouw, een tandarts of paramedisch personeel.

Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer en de geneesheer van je ziekenfonds of verzekering geen toegang hebben tot je gegevens.

Wat zijn je rechten als patiënt?

 • Je kan je toestemming op elk ogenblik intrekken > in dat geval worden alle diensten die aan deze toestemming verbonden zijn geïnactiveerd.
 • Je kan bepaalde zorgverleners de toegang tot je gegevens ontzeggen.
 • Ook wanneer je je toestemming verleend hebt kan je aan de betrokken zorgverlener vragen om bepaalde informatie niet te delen.
 • Je hebt het recht om een einde te stellen aan een geregistreerde therapeutische relatie.
 • Je hebt het recht om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Hoe kan je je toestemming registreren?

Als je akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van je gezondheidsgegevens, dan kan je je toestemming registreren aan de hand van je elektronische identiteitskaart (eID, kids-ID):

 • via de www.patientconsent.be
 • via je huisarts, ziekenfonds, apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis
 • via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken.

Voor kinderen die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (kids-ID met pincode) of voor anderen die niet over een dergelijke kaart beschikken zijn de zorgverleners, ziekenfondsen en opnamediensten van ziekenhuizen gemachtigd om de toestemming te registreren als de betrokkene (of in het geval van kinderen, de ouders of voogden) daarom vraagt (via het identificatienummer van de sociale zekerheid – INSZ – van de persoon of zijn ISI+-kaart).

Je kan je toestemming intrekken via dezelfde kanalen als hierboven beschreven.

Veiligheid en vertrouwelijkheid!

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn strikt beveiligd. Deze netwerken beantwoorden aan de hoogste veiligheidscriteria en elke toegang tot je gegevens wordt geregistreerd. De gegevens worden over de hele lijn vercijferd. De zorgverleners zijn gehouden tot het beroepsgeheim; de ongewettigde raadpleging of het ongewettigd gebruik van je gezondheidsgegevens is strafbaar. Enkel zorgverleners met wie je een zorgrelatie of ‘therapeutische relatie’ hebt mogen je gegevens raadplegen. De toegangsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. De elektronische gezondheidsnetwerken dienen bovendien te beantwoorden aan de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en aan de wet betreffende de rechten van de patiënt.